buss21 1873 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

25 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ