buss21 1873 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

50 nước, 6 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ