haxanh1001 1400 -16
Gthapdan 1397 +16

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

65 nước, 8 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ