Quân đen 0 0
Gthapdan 1448 0

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

61 nước, 10 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết