Kytien1 1371 +19
Gthapdan 1437 -19

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

57 nước, 9 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua