Gthapdan 1418 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2024

42 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết