Quân đen 0 0
Gthapdan 1418 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2024

21 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ