Gthapdan 1418 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2024

96 nước, 12 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết