Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

56 nước, 13 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ