Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

108 nước, 18 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ