whoami 1469 -8

Kiểu: Cờ tướng, 7/6/2024

52 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua