Mosala09 1595 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/6/2024

63 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ