tomthoi 1544 +16
DongDanhCo 1522 -16

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

52 nước, 9 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết