Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

46 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ