Kvan 1549 -18
DongDanhCo 1506 +18

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

23 nước, 1 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua