nghiatq2005 1790 +17
Magis 1805 -17

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

22 nước, 1 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết