songduong 1517 -21
JosephCuong 1407 +21

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

34 nước, 1 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua