Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

58 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ