vanly 1547 -6
Lehuymanh 1740 +6

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

59 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết