Lehuymanh 1746 +6
vanly 1541 -6

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

50 nước, 5 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết