vanly 1535 +26
Lehuymanh 1752 -26

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

90 nước, 13 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ