Sondepzai 1594 +10
LETUY 1462 -10

Kiểu: Cờ tướng, 12/6/2024

176 nước, 26 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết