Sonthuy7 1649 -12
Lehuymanh 1693 +12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

69 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết