Lehuymanh 1705 +12
Sonthuy7 1637 -12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

58 nước, 4 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết