Sonthuy7 1625 +20
Lehuymanh 1717 -20

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

82 nước, 9 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết