Lehuymanh 1697 +12
Sonthuy7 1645 -12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

72 nước, 5 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết