Sonthuy7 1633 -12
Lehuymanh 1709 +12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

43 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết