Lehuymanh 1721 +12
Sonthuy7 1621 -12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

52 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết