Sonthuy7 1609 -12
Lehuymanh 1733 +12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

87 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết