Lehuymanh 1745 +12
Sonthuy7 1597 -12

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

44 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết