Sonthuy7 1585 +20
Lehuymanh 1757 -20

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

52 nước, 8 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua