Lehuymanh 1737 -20
Sonthuy7 1605 +20

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

17 nước, 2 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ