Sondepzai 1548 -23

Kiểu: Cờ tướng, 12/6/2024

17 nước, 3 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ