Sondepzai 1530 -15
B1234qazx 1551 +15

Kiểu: Cờ tướng, 13/6/2024

115 nước, 14 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ