Kiểu: Cờ tướng, 13/6/2024

77 nước, 14 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết