Kiểu: Cờ tướng, 15/6/2024

70 nước, 13 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ