Mosala09 1595 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

57 nước, 7 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết