Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

63 nước, 8 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết