Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

28 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết