Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

84 nước, 9 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua