Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

50 nước, 4 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết