Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

12 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ