Locphat 1552 -17
toidayma 1525 +17

Kiểu: Cờ úp, 17/6/2024

49 nước, 8 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết