Locphat 1535 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/6/2024

49 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ