choiluonnhe 1628 +12
Locphat 1535 -12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

18 nước, 2 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ