bachan 1625 -20
Locphat 1561 +20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

59 nước, 11 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ