Kiểu: Cờ úp, 17/6/2024

88 nước, 7 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết