Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

70 nước, 5 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết