Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

76 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết