Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

91 nước, 5 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết